Info

De gemeente Olst-Wijhe wil het binnenkort mogelijk maken dat er in het buitengebied windmolens worden gebouwd. Geen kleintjes! De bedoeling is windmolens ook wel windturbines toe te staan met een ashoogte van 120 tot 160 meter hoog, maar dat betekent tegelijk met een piekhoogte van 160 tot 240 meter hoog! In vergelijking, dit is tweemaal zo hoog als de windturbines die momenteel langs de A1 in Deventer staan. (update: Deventer: drie extra windmolens en vooral zonneparken in buitengebied, bron: https://www.destentor.nl/deventer/deventer-drie-extra-windmolens-en-vooral-zonneparken-in-buitengebied~ae7662c3/ )
Ook zou dit hoger worden dan 2 van de 3 hoogste gebouwen van Nederland, de schoorstenen van Shell Pernis zijn 213 meter hoog en de Euromast in Rotterdam is sléchts 185 meter hoog.

Wij zijn van mening dat grote windmolens beter op hun plaats zijn op zee dan op land. Het blijkt dat ze daar juist een schuilplaats zijn voor vissen en planten. Het waait er meer, wat ten goede komt van de energieopbrengst en ze worden op zee al zonder subsidie gebouwd.

Windturbine locaties
Op de foto hieronder is te zien welke locaties de gemeente Olst-Wijhe op het oog heeft om meerdere windturbines te plaatsen.

Welbevinden en gezondheid
Voor veel mensen is het fantastisch dat de gemeente haast maakt met de gestelde klimaatdoelen, maar dat mag en kán niet ten koste gaan van het welbevinden en gezondheid van de bewoners van het gebied die te maken krijgen met industriële windmolens.
Windmolens vormen tevens een ingrijpende aantasting van het landschap langs de Soestwetering en ze hebben negatieve gevolgen voor vogels, vleermuizen en insecten. Over dit alles maken omwonenden zich terecht grote zorgen.

Gezondheidskrachten door windturbine plaatsing bij deze bewoner
Laagfrequent geluid klachten ontstaan door plaatsing van windturbines bij deze bewoner

Nadelen van Windturbines
Windmolens hebben namelijk niet alleen maar voordelen. Ze maken behalve elektriciteit ook een laagfrequent geluid, slagschaduw en – knipperende – lichten (bron: https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/artikel/windmolens-maken-wel-degelijk-ziek.htm). Uit onderzoek in Duitsland en Denemarken blijkt dat een dergelijk geluid zelfs tot 4 kilometer ver kan dragen (o.a. bron: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0022460X16001176). Daarom gelden er sinds kort strikte afstandsnormen van 1000 meter van windturbines tot woningen in landen met veel meer ervaring met grote windmolens zoals Duitsland en Denemarken (bron: https://www.deutschlandfunknova.de/beitrag/windkraft-cdu-arbeitet-gegen-den-ausbau-von-windkraft). Gelukkig lijkt de landelijke politiek dit nu in te zien en worden er Kamervragen gesteld door de SP aan de verantwoordelijk minister (bron: https://www.bd.nl/oss-e-o/gezondheid-in-het-geding-kamervragen-over-grote-windmolenparken~a47da127/).
Wonen in de buurt van een windmolen is hiermee ongezond. Uit onderzoek blijkt dat mensen last kunnen krijgen van problemen met slapen, hoofdpijn, duizeligheid, oorsuizen, concentratieproblemen en als gevolg hartritmestoornissen of een verhoogde bloeddruk (bronnen [1], [2], [3], [4] , enz).

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) erkent dit en heeft onlangs op verzoek van de Europese Commissie een advies uitgebracht (bron: http://www.euro.who.int/en/health-topics/environment-and-health/noise/environmental-noise-guidelines-for-the-european-region) . Dit advies bevat strengere normen voor de overlast. In de plannen van de overheid, en dus ook van gemeente Olst-Wijhe, wordt onbegrijpelijkerwijs geen rekening gehouden met de strengere normen uit dit WHO-advies. Sterker nog, de gemeente houdt zelfs geen rekening met de minder strenge en verouderde Nederlandse norm .

Veel geld verdienen met windturbines
Dat projectontwikkelaars meteen een bouwvergunning aan zullen vragen is eigenlijk zeker! Er valt namelijk heel veel geld te verdienen met windmolens. De winstmarge op de windmolens die nu gebouwd worden is zo’n 15%. Dat betekent dat een molen in 15 jaar wel 3 miljoen euro kan opleveren. Daarin is een half miljoen euro aan subsidie (belastinggeld) inbegrepen. De omwonenden in Olst-Wijhe zullen daarvan bijzonder weinig terugzien. Ze kunnen heel misschien een kleine vergoeding voor de waardedaling van hun huis krijgen als ze vlak bij een molen wonen en die moeten ze dan nog zelf via de rechter bevechten. Inwoners met geld op de bank kunnen misschien meedoen met investeren. De gemeente heeft in het plan geen harde voorwaarden opgenomen voor een redelijke vergoeding en de andere randvoorwaarden zijn eveneens niet eenduidig. Het plan bevat op dit punt vooral rooskleurige intenties. Voor initiatiefnemers maakt dat het bouwen van windmolens in Olst-Wijhe goedkoop. Andere gemeenten stellen veel meer en vooral ook meer harde voorwaarden voor de bescherming van inwoners, voor bescherming van het landschap en voor een redelijke vergoeding voor de overlast. De gemeente zelf investeert niet in de windmolens. Het enige wat de gemeente doet is een vergunning afgeven. Met dit plan vinden wij dat de gemeente Olst-Wijhe zichzelf in de uitverkoop zet ten koste van zijn inwoners.

De gemeente stelt zich ten doel om in 2020 20% van het energieverbruik duurzaam op te wekken. In 2016 werd 7% duurzaam opgewekt en volgens de, in opdracht van de raad, aangepaste visie is dat in 2017 met 2% gestegen tot 9%. De opgave van deze geringe stijging in de visie is in strijd met alle landelijke cijfers die juist vanaf 2016 een hele sterke stijging laten zien op dit punt. Voor wat betreft de huidige stand van zaken baseert de gemeente zich dus op verouderde cijfers uit 2016 en of mogelijk onvolledige cijfers uit 2017. De ontwikkelingen hebben landelijk en zeker ook in onze gemeente niet stil gestaan. Ook hier kraakt het stroomnet door de enorme toename van zonnepanelen in de afgelopen jaren en kan Tennet nu al de vraag niet aan (bron: https://www.nrc.nl/nieuws/2019/10/10/te-weinig-ruimte-voor-alle-opgewekte-stroom-a3976268). Dwingt de gemeente zichzelf hiermee dure investeringen in het stroomnet te maken met belastinggeld?

Verenging Duurzaam Leefbaar Olst Wijhe VDLOW
De omwonenden van de windmolenlocatie Boskamp/Middel hebben zich verenigd in een vereniging tegen de windturbine en industriële zonneparken plannen van de gemeente Olst-Wijhe. Wij denken dat het energievraagstuk ook op een betere manier is op te lossen. Zonder de omgeving aan te tasten. Zonder dat er mensen ziek van worden. Dat kan bijvoorbeeld met kleinere molens (tot ca 25 meter hoog), die zijn inpasbaar in het landschap en veroorzaken minder overlast.
Op veel daken van huizen en schuren kunnen nog heel wat zonnepanelen.

Energie vraagstuk is op een andere manier op te lossen
Onze gemeente bevat sinds 2019 een innovatieve mestvergister waarmee één melkveehouder 350.000m3 groen gas levert op het aardgasnet (bron: https://www.sallandboerteneetbewust.nl/boer/steunenberg-melkvee-en-energie-familie-boerkamp/). Dat is een hoeveelheid energie die gelijk is aan één windmolen van ongeveer 160 meter hoogte. Kortom de vraag is of de doelstelling al niet reeds wordt benaderd en gehaald zonder grote windmolens.
Mestvergisting op boerenbedrijven is inmiddels kleinschalig en efficiënt toepasbaar. Het levert groen biogas op vanwege de circulaire wijze. Hiermee wordt de uitstoot van broeikasgassen uit mest beperkt. Kleine mestvergisters veroorzaken weinig overlast, ze kunnen helpen met het mestoverschot en het terugdringen van het kunstmestgebruik. De kunstmestproductie is de grootste verbruiker van aardgas in Nederland. De gemeente Olst-Wijhe wilt van het gas af en wilt het buitengebied Middel zo snel mogelijk van het gas af halen (voor 2030). Van het gas af, zal betekenen dat er meer vraag zal zijn naar stroom afname, door aankoop meer elektrische apparaten in huis, zoals een koken op inductie (inductie vergt zo veel vermogen dat je er vaak een aparte stroomgroep voor nodig hebt) en bijvoorbeeld infrarood panelen.
VDLOW stelt voor om van het (grijze) gas af te stappen en over te stappen naar Groen gas, c.q. duurzaam gas. De aanpak van de gemeente Den Wolden is een goed voorbeeld voor ons buitengebied.

Het duurzame gas kan voor De Wolden voor een groot deel opgewekt worden met biomassa, afkomstig van de lokaal aanwezige agrarische sector. Het groene gas hoeft maar over korte afstanden te worden getransporteerd. Door alle woningen in een gebied op het gasnetwerk aan te kunnen sluiten, wordt volgens het college het potentiële afzetgebied voor het lokaal opgewekte duurzame gas vergroot (bron).