Samenvatting ALV

Algemene Ledenvergadering Vereniging Duurzaam Leefbaar Olst-Wijhe

Datum: 18 september 2021
Tijdstip: 16.00 uur-17.00 uur

We bespreken het Jaarbericht zoals dat aan de leden is toegezonden. We hebben veel gesprekken gevoerd en daarmee een rol gespeeld in het politieke en maatschappelijke proces: van individuele inspraak van onze leden tot intensieve gesprekken van bestuursleden en leden met raadfracties van lokale politieke partijen. Uiteindelijk hebben de raadsfracties van CDA, VVD en PVDA gekozen voor de bescherming van de gezondheid als het gaat om de geluidsnorm die aan windmolens is gesteld. Deze drie partijen hebben als meerderheid in de gemeenteraad een aanvullende en strengere geluidseis laten opnemen in de Energievisie. Die eis betreft 45 dBa in plaats van 47 dBa. Dat verschil lijkt weinig, maar bij elke 3 decibel verdubbelt het geluid. Twee decibel scheelt dus enorm veel. Volgens het college maakt deze aanvullende norm het bouwen van windturbines binnen de zoekgebieden erg lastig tot onmogelijk. Het ontwikkelen van nieuwe en veel stillere windturbines of het bouwen van relatief kleine windturbines kan ervoor zorgen dat die windturbines dan onder die geluidsnorm van 45 dBa blijven. Die stillere windturbines bestaan nog niet en kleine windturbines leveren naar verhouding erg weinig op en zijn daarmee veel minder aantrekkelijk voor investeerders en ontwikkelaar.

De Energievisie en de RES1.0 zijn vastgesteld door de gemeenteraad van Olst-Wijhe, gelukkig met de genoemde beperking aan de maximale gemiddelde geluidsbelasting van 45 dBa (dankzij CDA/VVD/PVDA). Op maandag 31 mei 2021 nam de gemeenteraad een motie aan over windmolens in Olst-Wijhe. Hiermee is besloten om voorlopig geen vergunningaanvragen voor wind in behandeling te nemen en geen gebiedsprocessen voor wind te starten. De raad wil twee zaken afwachten; het onderzoek van het RIVM naar de gezondheidseffecten van windmolens en de uitspraak van de Raad van State in een proces over geluidsnormen. De raad wacht dit af tot uiterlijk 1 januari 2023. Vervolgens moet op 1 juli 2023 de RES 2.0 worden ingediend. Dan moet ook duidelijk zijn of Olst-Wijhe de PM-post voor wind in de RES 1.0 wel of niet invult.

Het onderzoek van het RIVM is nog gaande. De Raad van State heeft inmiddels uitspraak gedaan over de geluidsnormen zoals gesteld aan windturbines. De uitspraak van de Raad van State volgt het Nevele-arrest van het Europese Hof van Justitie. Daarin bepaalde het Hof dat de geluidsnormen voor de bouw van windturbineparken moeten worden onderworpen aan een plan-milieueffectrapport. In Nederland, waar deze normen in het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling milieubeheer staan, is dit nog niet gebeurd. De normen mogen daarom niet worden toegepast totdat de regering een plan-milieueffectrapport heeft uitgevoerd. Tot die tijd kunnen decentrale overheden in een bestemmingsplan eigen normen vaststellen, mits hierin goed wordt gemotiveerd waarom die normen van toepassing zijn. De Nederlandse overheid moet dus nu een wetenschappelijk onderzoek laten doen naar de effecten van windturbines op de leefomgeving en op de gezondheid in het bijzonder. Tot die tijd, naar verwachting over 2 jaar, zijn de huidige wettelijke geluidsnormen niet van toepassing. Door deze uitspraak van de Raad van State zijn veel windmolenplannen in de ijskast gezet.

Het energiedossier is complex en vergt veel leesvoer. We hebben bewondering voor de raadsleden. Zij krijgen immers zeer veel verschillende dossiers op hun bordje. Wij merken dat we met onze kennis een goede inbreng hebben in het doorgronden van de problematiek van energie op land.

Een lid van de VDLOW heeft de burgemeester zijn bevindingen over de effecten van windmolens op gezondheid overhandigd. Dat leverde een mooi artikel in De Stentor op. We zijn een serieuze partij geworden in de energiediscussie.

We hebben kennis en een medium (facebook) waarop we inwoners van onze gemeente informeren. We worden ook tijdens gemeenteraadsvergaderingen gevraagd om onze mening, daarmee hebben we ons een mooie positie verworven.

Huishoudelijk reglement
Het huishoudelijk reglement is aan de leden toegezonden. Het huishoudelijk reglement is een aanvulling op de statuten. In het reglement regel je organisatorische en financiële zaken. De contributie bedraagt/blijft Euro 35,– voor leden, Euro 1,– voor medegezinsleden op hetzelfde adres. Het bestuur bestaat uit drie personen en kan maximaal uit 5 personen bestaan. De zittingsduur is maximaal 2 x 3 jaar.

Rondvraag
We doen een oproep aan iedereen om te beginnen met besparen van energie: wat je niet gebruikt, hoef je ook niet op te wekken. Het energievraagstuk is enorm groot en complex. Het vraagt sturing en keuzes op landelijk niveau. Gemeentes zijn te klein om impact te hebben. We benadrukken het belang van de zonneladder. Dus eerst alle mogelijkheden van zon op daken of ongebruikte gronden. En pas als laatste mogelijkheid zon op (arme) landbouwgrond.

Op Facebook hebben we 1600 volgers en hebben we impact op de communicatie over wind en zon. Kunnen we op onze website, richting de verkiezingen van 2021, duidelijk maken waar de politieke partijen voor staan als het gaat over energie? Er komt een idee voor een coöperatie. Wat houdt dat in en wat levert het ons op. Het onderzoeken waard. Een lid vraagt wat onze visie en insteek voor zonne-initiatieven is. We zijn niet voor zon op grote schaal in ons buitengebied (zie Zonneladder). Maar we willen wel, voor onze leden en andere burgers, meekijken/meepraten over de plannen. We hebben ons bij de gemeente aangemeld voor de omgevingsadviesraden. Eerst werden we buiten de deur gehouden, maar na aandringen (en wijzen op onze statuten waar we voor duurzaamheid in de hele gemeente gaan) zijn we toch benaderd. Er zouden drie adviesraden in oprichting zijn. Om invloed te hebben en om het proces te leren kennen, gaan we meedoen aan de omgevingsadviesraden.