Status update VDLOW 20 mei 2020

2020 mei 20
De afgelopen maanden is er op het gebied van ‘energie’ veel gebeurd in onze gemeente, waar wij als vereniging een steentje hebben bijgedragen.

(i)
Op 21 April hebben wij de raadsfracties een notitie gestuurd. In die notitie laten we zien dat Gebied E geen zoekgebied kan zijn voor windturbines binnen de eigen eisen van de gemeente zoals in de Energievisie zijn geformuleerd. Het is niet mogelijk om voldoende MW/GWh op te wekken in dat gebied! We hebben nog steeds geen formele reactie(s) van de fracties ontvangen. Wij snappen niet waarom wethouder Blind met zijn adviesgroep en zijn externe adviseurs blijft volharden in de vijf zoekgebieden voor plaatsing van enorme windturbines.
Op donderdag 23 April hebben we een artikel in de Stentor gekregen, zie hier. Daarin ook de boodschap die we in de notitie ook hebben gegeven: Gebied E kan niet. In het artikel hebben we ook aangeven dat we met bewoners van andere zoekgebieden willen kijken naar die specifieke locaties en randvoorwaarden. Heeft de adviseur daar zijn werk wel goed gedaan?

(ii)
De gemeente Olst-Wijhe wil zijn Energievisie vast gaan stellen. Deze Energievisie geeft een beeld (‘beleid’) hoe de gemeente invulling wil geven aan de energietransitie. Deze visie is de basis voor de bijdrage van Olts-Wijhe in de RES West-Overijssel. Deze Regionale Energie Strategie, is een regionaal orgaan dat de (energie)ambities van 11 gemeentes bundelt in een bod aan de landelijke overheid. Alle RES-boden van Nederland, geven gezamenlijk inzicht in hoe we de (grootschalige) energieopwek gaan realiseren.

Wat is de stand in Olst-Wijhe?
Op 30 April is de concept-RES van West-Overijssel gepresenteerd: een totaalbod van 11 gemeentes. In die concept-RES staan ook de verplichtingen die de gemeente Olst-Wijhe heeft ingediend: van 8GWh die nu wordt opgewekt naar 74 GWH in 2030. Daarbij wordt 10 GWh via zonnevelden Noordmanshoek Wijhe en de Diepenveenseweg in Olst opgewekt. Daarbij dient er 10 GWh aan zonnepanelen op bedrijfsdaken en agrarische daken wordt geplaatst. Tenslotte wordt er 54 GWh aan nog niet geplande zonnevelden en/of windmolens te worden gerealiseerd (staat in de samenvattende factsheet). Onduidelijk is of de gemeente echt aan de slag gaat met windturbines, omdat deze in de concept-RES voor onze gemeente als p.m. (= 0) staat genoemd. Wij zullen hier vragen over stellen aan de raadsfracties.

Op maandag 11 mei was de oordeelsvormende vergadering voor het concept-RES bod van Olst-Wijhe als onderdeel van West-Overijssel. Deze kon geen doorgang vinden omdat de beeld- en geluidverbinding naar toehoorders niet tot stand kwam. Geen openbaarheid = geen vergadering. De nieuwe oordeelsvormende vergadering is nu gepland op 25 mei. We zijn benieuwd naar de vertaling van de energievisie naar het concept-RES-bod van de gemeente Olst-Wijhe: daarin staat geen windturbines tot en met 2030. In de zomer van 2021 wordt het RES1.0 opgesteld en ingediend. Daarin zijn de huidige ideeën over zon en wind verder uitgewerkt en is, als het goed is, een uitgebreid participatie-traject met de bewoners tot stand gekomen. Wij willen daar graag een rol in spelen.

Voor de derde Oordeelsvormende vergadering voor de Energievisie is nog geen nieuw datum geprikt. We zullen de Raad vragen wanneer zij hier verder mee gaan.

(iii)
Bij mijn vele wandelingen in de omgeving valt het me op dat er best veel plekken zijn die verscholen liggen achter bomen, struiken en wallen. Of gewoon opgaan in het glooiende landschap. Laat ik vooropstellen dat ik het huidige landschap fantastisch vind, maar als er duurzaam energie moet worden opgewekt, dan heb ik een voorkeur voor zon. Ik heb zelf een eerste beeld gemaakt van plekken waar zonnevelden van circa 2-4 ha. mogelijk zijn. Zie daarvoor de bijgevoegde ‘Zon langs de Soestwetering’-afbeelding. Dat is circa 26 ha aan zon, al bijna 1/3 van de gemeentelijke opgave! NB: Ik heb alleen op het oog gekeken, en nog niet doordacht met aansluitingen, flora/fauna, ect.

Het VDLOW wilt aan jullie allen vragen om in je omgeving te kijken naar plekken die mogelijk ‘geschikt’ zouden zijn voor zonnevelden. Stuur dit door naar . Wij gaan graag het gesprek met de gemeente en energiebedrijven aan. Kleinschalige lokake enerhie-opwekking is de manier om de klimaatopgave op land in te vullen.

(iv)
Mochten er nog vragen zijn, stuur dan een email naar of

Daarnaast zijn we natuurlijk op zoek naar enthousiastelingen die mee willen werken aan het leefbaar houden van onze gemeente. Wij zien uit naar jullie reacties!

2020 april 21
Vandaag heeft de Vereniging Duurzaam Leefbaar Olst-Wijhe alle fracties van de gemeente Olst-Wijhe de onderstaande e-mail met bijlage gestuurd.

De Stentor heeft naar aanleiding hiervan het volgende artikel geschreven: ‘Geen plek voor drie windmolens tussen Olst en Wesepe’ Gewapend met liniaal, schaallat en rekenmachine heeft Richard Pater het eventuele plan om drie windmolens te plaatsen tussen Boskamp en Wesepe tegen het licht gehouden. Zijn conclusie: het kan daar niet. ,,Waarom zou de gemeente dan toch dat gebied aanwijzen in hun visie?”, vraagt de secretaris van Vereniging Duurzaam Leefbaar Olst-Wijhe (VDLOW) zich af. Geachte leden van de gemeenteraad/gemeentefracties,

Vereniging Duurzaam Leefbaar Olst – Wijhe staat kritisch tegenover het gevoerde proces rondom de Energievisie. We constateren dat de gemeente in de stukken die zij ter zake publiceert niet ingaat op de feiten en zorgen die wij, burgers en betrokkenen, hebben gedeeld met het College en de Raad. Een voorbeeld is de Oplegnotitie naar aanleiding van de Beeldvormende raadsvergaderingen van 24 en 25 februari 2020, waar het soms lijkt alsof naar voren gebrachte feiten en zorgen worden weggelaten of zelfs worden weggelachen. Toon en inhoud van de notitie worden door meerdere leden ervaren als schofferend en arrogant.

Onze waarneming is dat de gemeente uit zichzelf geen transparantie verschaft (zie bijgevoegde analyse) en dat er niet naar betrokkenen wordt geluisterd. Als het zo door gaat, worden kritische geluiden niet gebruikt om te komen tot een hoogwaardig en gedragen besluitvorming die Olst-Wijhe tot trots strekt, met ernstige zorgen onzerzijds tot gevolg. De VDLOW wil graag serieus meedenken met de Energievisie, en we hebben de kennis, het enthousiasme en de inzet om een bruikbare inbreng te (gaan) hebben om Olst-Wijhe te verduurzamen.

Wij hebben het verslag van de beeldvormende vergadering met verbazing en teleurstelling gelezen en (in eerste instantie voor Gebied E) zelf het visie-werk uitgevoerd. Wij staan ervoor open samen met de Gemeente te kijken naar verder inzet om het hier in Olst-Wijhe geweldig goed te doen. Samen. Bijgevoegd onze bevindingen.

Met vriendelijke groet,
Richard Pater

Secretaris VDLOW